• Uw winkelmandje is momenteel leeg

Algemene Voorwaarden

PRIVACY POLICY

Hartelijk welkom bij Lindsy De Clerck Ceramics! Lindsy De Clerck Ceramics is een online webshop met voornamelijk handgemaakte keramiek en huisdecoratie.

De webshop wordt uitgebaat door:

De Clerck Lindsy

Bredabaan 637

2930, Brasschaat

België

+32 472 99 75 53

BTW: BE0761.398.332
KvK: 0761398332
KBO: 0761398332

Lindsy De Clerck Ceramics vindt Privacy zeer belangrijk, daarom geef ik u graag een rondleiding. Het Privacy Beleid wordt opgemaakt zodat elke bezoeker beter kan begrijpen wat dit juist inhoudt. Wij verzamelen gegevens van u, deze worden dan ook op hun beurt bewaart en het allerbelangrijkste beschermt!

Als u verder leest in het Privacy Beleid wordt het duidelijk dat elke betekenis naar “u” verwezen wordt.

Met andere woorden elke persoon die Lindsy De Clerck Ceramics gegevens versterkt.

Door het bezoeken van onze website accepteer je de uitgeschreven Privacy Beleid en de Algemene Voorwaarden.


Welke gegevens verzamelen we van jou?

Iedereen is welkom om de website Lindsy De Clerck Ceramics te bezoeken en onze producten te raadplegen zonder persoonlijke gegevens door te geven. 

Enkel en alleen als u overgaat tot een online bestelling hebben wij uiteraard bepaalde gegevens nodig van jou. Wanneer jij je gegevens ingeeft op onze website, geef je ons toestemming om je gegevens te gebruiken. Een voorbeeld: U besteld een product bij Lindsy De Clerck Ceramics voor uw pakket te kunnen leveren op de gewenste bestemming, geven wij jouw naam en adresgegevens wel over aan DPD of Bpost. De versterkte gegevens kunnen onder andere ook gebruikt worden voor administratieve doeleinden, maar ook voor de levering, facturatie, marketing-en reclamedoeleinden. 

Lindsy De Clerck Ceramics hecht veel belang aan de privacy dus u mag er zeker van zijn, wij geven je gegevens niet door aan derden, behalve om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. Wij zullen ook enkel gegevens verzamelen die noodzakelijk zijn. Tevens worden de persoonlijke gegevens die wij van jou bewaren bijgehouden in een beveiligd en niet publiek toegankelijk bestand.


Hoe worden uw gegevens verzamelt?

Als u overgaat tot het aankopen van een product of producten uit onze webshop, dan bieden wij de mogelijkheid om u te registreren met een account en persoonlijke informatie (waaronder naam, adres, e-mailadres) in te vullen. Deze gegevens worden afgeschermd door een gebruikersnaam en een wachtwoord.

De informatie wordt verzameld met oog op: 

Het correct kunnen afhandelen van uw aankopen of bestellingen

Het verwerken van uw online aankopen in het computersysteem

Het voeren van de financiële administratie door Lindsy De Clerck Ceramics (Financiële transacties met betrekking tot online aankopen.)

Bezoekers op onze website te identificeren

Het verstrekken van de door uw gevraagde informatie

Marketingdoeleinden


 • Uw persoonsgegevens

  Als koper heb je ook steeds de mogelijkheid om je gegevens op te vragen en te laten aanpassen of te laten verwijderen. Tevens kan je u kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor directe marketing. Gelieve u te richten via het volgende e-mailadres: info@lindsydeclerck.be

   Hiermee respecteren wij de privacywet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de werking van de persoonsgegevens.
  Door de website van Lindsy De Clerck Ceramics te gebruiken, aanvaardt u de op dat ogenblik geldige Privacy Beleid Lindsy De Clerck Ceramics kan gebruik maken van een mailinglijst. Elke e-mail bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.


  ALGEMENE VOORWAARDEN

  Toepassing van de voorwaarden

  Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Lindsy De Clerck Ceramics. Ze zijn altijd van toepassing, tenzij schriftelijk anders bepaald. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op onze website. Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met onze algemene verkoopsvoorwaarden, leverings- en betalingsvoorwaarden.

  Offertes en aanvaarding van de bestelling

  Alle offertes die we opmaken zijn vrijblijvend. Wij zijn pas gebonden aan de bestelling van zodra we deze bevestigt hebben of van zodra we met de uitvoering ervan begonnen zijn. De informatie betreffende de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.


Levering

​Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat.

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt

Indien er bestellingen worden geplaatst van producten die niet meer voorradig zijn, dient er rekening mee gehouden te worden met een langere leveringstermijn tot 3 maanden. Dit omdat het product nog dient gemaakt te worden (klei gieten, afbakken en glazuren).

In het kader van de regels van de wet koop op afstand zal Lindsy De Clerck Ceramics bestellingen die voorradig zijn tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling een bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.


Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

  • Als plaats van levering geldt het adres wat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Het geeft de consument geenszins het recht de aankoop te annuleren. 

   Wanneer de consument zijn pakket niet tijdig gaat ophalen in een ophaalpunt wordt dit automatisch terug naar ons verzonden. Wij kunnen dit opnieuw verzenden, maar hier dienen wel verzendkosten te worden betaald, ook al is de waarde van de bestelling hoger dan 100 euro. Een gratis verzending wordt slechts 1 keer aangeboden. Wanneer wordt beslist om af te zien van de verkoop worden de verzend en retourkosten steeds in rekening gebracht.

  • Aan de leveringsplicht van Lindsy De Clerck Ceramics zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Lindsy De Clerck Ceramics geleverde producten een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van der vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

   Alle op internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.


   • Prijzen en betaling

    Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief btw.

    Ook bij de verzendingkosten is het incl. btw.

    Behoudens anders omschreven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de consument. De kosten van de transport en de levering worden apart vermeldt.

    Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhoging doorvoert.

    Niet betaalde bestellingen worden automatisch geannuleerd door de verkoper.

    Elke klacht inzake een betaling dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij getekende brief of e-mail te worden geformuleerd binnen de 5 dagen na ontvangst van de bestelling.

    In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

    Je betaling verloopt steeds via een beveiligde verbinding genaamd Mollie.

    Bij Lindsy De Clerck Ceramics heeft u de mogelijkheid om te betalen via
   • A) Bancontact
   • B) Creditcards
   • C) iDEAL


    Zichttermijn/ herroepingsrecht

    ​Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig boek VI van het Wetboek Economisch Recht, heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te herroepen. 

    Deze termijn begint de dag na de bestelde producten zijn afgeleverd. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in de originele staat, met originele labels en ongebruikt en in de originele verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Lindsy De Clerck Ceramics Bredabaan 637, 2930 Brasschaat, België. 

    De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Lindsy De Clerck Ceramics er zorg voor dat het volledige bedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. Goederen die te laat werden teruggestuurd ,na 14 dagen, hebben geen recht op terugbetaling.

    Indien de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor de retourzending voor rekening van de consument.

    Het herroepingsrecht geldt niet voor:

    A) Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de

    termijn van zeven dagen.

    B) Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.

    C) Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

    D) Wegens Hygiënische redenen kunnen oorbellen niet worden teruggestuurd.


    • Garantie

     Lindsy De Clerck Ceramics garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor wettelijke en fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

     ​De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren.
     Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd of niet incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Lindsy De Clerck Ceramics) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Lindsy De Clerck Ceramics.

     Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de consument de verkoper hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen.

     Indien de klachten van de afnemer door Lindsy De Clerck Ceramics gegrond worden bevonden, zal Lindsy De Clerck Ceramics naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Lindsy De Clerck Ceramics en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Lindsy De Clerck Ceramics tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Lindsy De Clerck Ceramics gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Lindsy De Clerck Ceramics voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.


     Deze garantie geldt niet voor

     De afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

     De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld.

     De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.

     Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Lindsy De Clerck Ceramics gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


     Overeenkomst

     ​Een overeenkomst tussen Lindsy De Clerck Ceramics en een klant komt tot stand nadat een bestelling-opdracht door Lindsy De Clerck Ceramics op haalbaarheid is beoordeeld.

     Lindsy De Clerck Ceramics behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

     • Het verschuldigde bedrag van een aankoop dient onmiddellijk betaald te worden.

     • Overmacht
     • Lindsy De Clerck Ceramics is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
     • Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmogelijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten.
     • Lindsy De Clerck Ceramics behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Lindsy De Clerck Ceramics gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
     • Mochten sommige items niet meer in voorraad zijn, omwille van bijvoorbeeld een fout in de stock van de webshop, dan verwittigen wij de klant zo snel mogelijk en betalen wij meteen het item terug.

       • Klacht

        Indien er zich typfouten voordoen (materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

        Kleuren op de foto’s kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden.

        Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

        Elke klacht dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij getekende brief of email te worden geformuleerd binnen de 5 (vijf) dagen na ontvangst van de goederen.

        Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen.

        Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.


        • Eigendomsvoorbehoud
        • De geleverde goederen blijven de eigendom van Lindsy De Clerck Ceramics tot de volledige betaling van de prijs.


         Toepasselijk recht

         Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch Recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd. Informatie over alle alternatieve geschilbeslechting is te vinden via http://ec.europa.eu/odc doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.         • RETOURVOORWAARDEN
         • ​Gelieve de producten in de originele 

           terug te sturen. Goederen kunnen geretourneerd worden indien deze niet werden gebruikt en zich in de originele staat bevinden met de originele labels en/of etiketten.

          • Retourzendingen zijn op eigen kosten

           Retourneren is op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies van retourzendingen.

           U dient het product binnen de 14 werkdagen terug te sturen naar onderstaand retouradres. Wanneer we jouw retour succesvol hebben ontvangen en deze aan de retourvoorwaarden voldoet, wordt het artikel terugbetaald.. Binnen de 2 weken kan je een terugbetaling verwachten. Verzendkosten worden nooit terugbetaald

           Om hygiënische redenen nemen we geen juwelen retour.

          Start het retourneren via deze link

          Retouradres:

          Lindsy De Clerck Ceramics

          Bredabaan 637

          2930, Brasschaat

          België